DigitizeIt


Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van DigitizeIt wordt gesloten.
1.2. Producten en diensten van DigitizeIt: de door DigitizeIt te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie digitaal kan worden geraadpleegd en waarmee digitaal berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en verhuur van webapplicaties, de registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van DigitizeIt.

Toepasselijkheid

2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met DigitizeIt.
2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor DigitizeIt niet van toepassing.

Aanbieding en acceptatie

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege DigitizeIt gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door DigitizeIt schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
3.2. Een aanbieding of offerte gedaan door DigitizeIt heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

Aanvang

4.1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is ingevuld met akkoord met deze voorwaarden (op het web) of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door DigitizeIt; bij de registratie van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van DigitizeIt.
4.2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
4.3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

Duur en beëndiging

5.1. De overeenkomst voor cloudhosting en de registratie van een domeinnaam wordt aangegaan voor een termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, en wordt daarna telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengt cq er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.
5.2. De overeenkomst kan per email of schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
5.3. DigitizeIt kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens DigitizeIt niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
5.4. DigitizeIt heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
5.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft DigitizeIt het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
  • opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.


Levering en leveringstijd

6.1. Plaatsing van een webapplicatie geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
6.2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van DigitizeIt zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.


Overmacht

7.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
7.2. DigitizeIt is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Traffic

8.1. Data traffic is beperkt tot de overeengekomen hoeveelheid traffic die bij de specifiek ingekochte cloud dienst hoort. Boven deze hoeveelheid dataverkeer wordt er een binnen het contract aangegeven bijdrage bepaald. In voorkomende gevallen kan DigitizeIt vragen om een voorschot.
8.2. Storage is beperkt tot de hoeveelheid van de overeengekomen cloud dienst. In voorkomende gevallen kan DigitizeIt vragen om een voorschot.

Prijzen

9.1. Alle in offertes genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
9.2. DigitizeIt heeft het recht de jaartarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Betalingsvoorwaarden

10.1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van DigitizeIt.
10.2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en exclusief eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
10.3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar of per maand vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt DigitizeIt het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden jaarlijks vooraf geïncasseerd.
10.4. DigitizeIt stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
10.5. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
10.6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de DigitizeIt kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal DigitizeIt een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
10.7. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
10.8. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet aan DigitizeIt is voldaan.
10.9. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet worden ontvangen, brengt DigitizeIt een vertragingsbedrag in rekening, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening.
10.10. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient DigitizeIt het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te ristorneren.
10.11. Indien de opdrachtgever aangeeft om zijn/haar pakket te upgrade kan de opdrachtgever op geen enkele manier geld terug vragen. Het resterende bedrag van de betaalde periode van het bestaande pakket zal in korting worden gebracht met het nieuwe pakket.

Intellectueel eigendom

11.1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de DigitizeIt site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware en opencource), te downloaden en te gebruiken.
11.2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (shareware) te respecteren en vrijwaart DigitizeIt ter zake van enige aanspraak.

Eigendomsvoorbehoud

12.1. Het door DigitizeIt vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van DigitizeIt. Tenzij er met de klant schriftelijk is overeengekomen dat het om een open source ontwikkeling of een open source doorontwikkeling gaat.

Aansprakelijkheid

13.1. DigitizeIt is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar DigitizeIt weinig of geen invloed op kan uitoefenen. DigitizeIt kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met DigitizeIt of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met DigitizeIt.
13.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is DigitizeIt slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van DigitizeIt voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
13.3. Opdrachtgever vrijwaart DigitizeIt voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van DigitizeIt.
13.4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. DigitizeIt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. DigitizeIt is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
13.5. DigitizeIt is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
13.6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die DigitizeIt mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
13.7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan DigitizeIt. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die DigitizeIt als gevolg daarvan lijdt.
13.8. DigitizeIt is niet verplicht back-ups te maken van de opdrachtgevers site, hiervoor kan de opdrachtgever ook geen enkele aanspraak doen wanneer hem / haar gegevens verloren gaan. Ook is DigitizeIt niet aansprakelijk wanneer zij de back-up van de opdrachtgever verloren of kwijt geraakt is.

Overdracht van rechten 

14.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Buitengebruikstelling

15.1. DigitizeIt heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens DigitizeIt niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. DigitizeIt zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van DigitizeIt kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Reclame

16.1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens DigitizeIt vervalt.
16.2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van DigitizeIt.
16.3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
16.4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

Wijziging voorwaarden

17.1. DigitizeIt behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
17.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
17.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Toepasselijk recht

18.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen DigitizeIt en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
18.2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.